فرمان شماره ۱۵ مقام عالی ریاست جمهوری

فرمان شماره ۲۴ مقام عالی ریاست جمهوری

مکتوب اداره تنظیم امور زندان ها

حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر تادیه مبلغ ۷ میلیون دالر پول تیل طیارات شرکت آریانا

فیصله محکمه تجارتی در مورد مقروضیت د آریانا افغان هوایی شرکت

صورت حساب بانکی (استتمنت بانکی) حساب داوی آیل در بانک Emirates NBD